SME International Co., Ltd

+66-2752-3329 (30)
admin@leosmeter.com
ติดต่อเรา

LoRa RF Modem

รหัสสินค้า LoRa-MODEM


  • เป็น LoRa RF Modem 910-925 Mhz ,chip SEMTECH SX1276 (ไม่ใช้ LoRaWAN Protocol)
  • ใช้เทคนิค spread spectrum modulation และ forward error correction สามารถส่งผ่านได้ไกลและทะลุทะลวงกว่าความถี่สูง 2.4Ghz ทนทานต่อสัญญาณรบกวน และใช้พลังงานที่ต่ำ
  • ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูล Protocol ต่างๆ เช่น Modbus RTU/ASCII ขี่ไปบนคลื่น RF แทนการลากสาย โดยข้อมูลที่รับและส่งแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 240 byte (payload)
  • การใช้งานต้องใช้ขั้นต่ำ 2ตัว โดยต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Master และ Slave ทุกตัว

Specification

Video

Download

ขอใบเสนอราคา

หรือคุณลูกค้าสามารถ add Line@ ด้านบนของเว็บไซต์ เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นเดียวกันค่ะ

กรณีที่ต้องการเสนอราคามากกว่า 1 ชนิด เช่นต้องการเสนอราคาสินค้า A , B , C ให้ระบุในช่องว่า 1 / 5 / 25